CNN ຈັດອັນດັບ 50 ອາຫານທີ່ແຊບທີ່ສຸດໃນໂລກ (The World’s 50 best foods).


ອາຫານກໍເປັນນຶ່ງໃນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະການໄດ້ກິນອາຫານແຊບໆ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກຂຶ້ນຕື່ມ.

ເຊິ່ງທາງ CNN ໄດ້ຈັດອັນດັບອາຫານທີ່ແຊບທີ່ສຸດຈາກທົ່ວໂລກມາໃຫ້ເຮົາເບິ່ງເຖິງ 50ອັນດັບ ແລະຈະມີອາຫານຂອງປະເທດໃດແດ່ນັ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງໄປນຳກັນເລີຍ!

ແລະອັນດັບທີ 1 ນັ້ນກໍຄື