Some Part

ສຳພາດ-Some Part EP:05 | ເສັ້ນທາງກ່ອນມາເປັນ Kitty Tattoo

ສຳພາດ-Some Part ລາຍການທີ່ຈະພາໄປເຈາະມຸມມອງ, ທັດສະນະຄະຕິ ຈາກຄົນຫລາກຫລາຍອາຊີບ ຫລາກຫລາຍເລື່ອງລາວ ທີ່ເປັນບົດຮຽນຊີວິດປະສົບການ ແລະການພັດທະນາຕົນເອງ ກ່ອນທີ່ຈະມາເປັນ Kitty Tattoo ...

ສຳພາດ-Some Part EP:04 | ການຍອມຮັບກຸ່ມຄົນຫຼາກຫລາຍທາງເພດ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ”ຄອບຄົວ”

ສຳພາດ-Some Part EP:04 ລາຍການທີ່ຈະພາໄປເຈາະມຸມມອງ, ທັດສະນະຄະຕິ ຈາກຄົນຫລາກຫລາຍອາຊີບ ຫລາກຫລາຍເລື່ອງລາວ ທີ່ເປັນບົດຮຽນຊີວິດປະສົບການ ແລະການພັດທະນາຕົນເອງ . ບົດສຳພາດ ...

ສຳພາດ-Some Part EP:03 | LONG cafe ຜູ່ທີ່ຢາກພັດທະນາກາເຟລາວ ໃຫ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດັບສາກົນ.

ສຳພາດ-Some Part EP:03 ລາຍການທີ່ຈະພາໄປເຈາະມຸມມອງ, ທັດສະນະຄະຕິ ຈາກຄົນຫລາກຫລາຍອາຊີບ ຫລາກຫລາຍເລື່ອງລາວ ທີ່ເປັນບົດຮຽນຊີວິດປະສົບການ ແລະການພັດທະນາຕົນເອງ (รายการสัมภาษณ์ Some ...

ສຳພາດ-Some Part EP:02 | ຄົນລາວທີ່ຮ່ວມວຽກນຳ Google, Facebook, Microsoft, Disney, Nokia

ສຳພາດ-Some Part EP:02 ລາຍການທີ່ຈະພາໄປເຈາະມຸມມອງ, ທັດສະນະຄະຕິ ຈາກຄົນຫລາກຫລາຍອາຊີບ ຫລາກຫລາຍເລື່ອງລາວ ທີ່ເປັນບົດຮຽນຊີວິດປະສົບການ ແລະການພັດທະນາຕົນເອງ (รายการสัมภาษณ์ Some ...

ສຳພາດ-Some Part EP:01 | ໃບປະກາດແດງ ທີ່ແລກມາດ້ວຍທຸກຢາດເຫື່ອ – เกียรตินิยม ที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อ

ສຳພາດ-Some Part EP:01 ລາຍການທີ່ຈະພາໄປເຈາະມຸມມອງ, ທັດສະນະຄະຕິ ຈາກຄົນຫລາກຫລາຍອາຊີບ ຫລາກຫລາຍເລື່ອງລາວ ທີ່ເປັນບົດຮຽນຊີວິດປະສົບການ ແລະການພັດທະນາຕົນເອງ (รายการสัมภาษณ์ Some ...