ລູກຜິດບໍ່ ທີ່ບໍ່ເກັ່ງຄືເຂົາ? ເມື່ອການປຽບທຽບຂອງພໍ່ແມ່ ສ້າງບາດແຜທາງໃຈໃຫ້ລູກ


“ລູກຜິດບໍ່ ທີ່ບໍ່ເກັ່ງຄືເຂົາ?”

ເມື່ອການປຽບທຽບຂອງພໍ່ແມ່ ສ້າງບາດແຜທາງໃຈໃຫ້ລູກ

“ເປັນຫຍັງລູກຈຶ່ງຮຽນບໍ່ເກັ່ງຄືຜູ້ນັ້ນ?”,

“ເດືອນນີ້ລູກຄືເສັງໄດ້ທີສາມ ເປັນຫຍັງບໍ່ພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ທີໜຶ່ງ?”,

“ເບິ່ງແມ້! ລູກຄົນອື່ນເຂົາຍັງເຮັດໄດ້ ເປັນຫຍັງລູກຄືເຮັດບໍ່ໄດ້ຊັ້ນນະ!!

ຈາກປະໂຫຍກຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງນີ້ ບາງຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນໃນຕອນທີ່ເຮົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ອາດເຄີຍຖືກຜູ້ໃຫຍ່ຕຳໜິໃນເວລາທີ່ເຮົາຮຽນ ຫຼື ເຮັດຫຍັງບໍ່ສຳເລັດຕາມສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ຄາດຫວັງ ຈົນບາງຄັ້ງກໍເກີດຄຳຖາມໃນໃຈວ່າ “ລູກຜິດບໍ່ ທີ່ບໍ່ເຄີຍເກັ່ງເທົ່າເຂົາ ທັ້ງໆທີ່ລູກກໍພະຍາຍາມແລ້ວ”.

ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ປຽບທຽບນັ້ນ ອາດມາຈາກຄວາມຕ້ອງການຢາກໃຫ້ລູກໄດ້ດີ ມີແຮງກະຕຸ້ນໃຫ້ເດັກເກີດຄວາມພະຍາຍາມບຸກບືນຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ໃນຫຼາຍຄັ້ງ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພໍ່ແມ່ ກໍເປັນການສ້າງແຮງກົດດັນຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜທາງຈິດໃຈ ທີ່ສາມາດຕິດຕົວເດັກນ້ອຍໄປຈົນຮອດຕອນທີ່ເຂົາເຕີບໂຕເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ວັດທະຈັກນີ້ກໍອາດໝູນວຽນເກີດຂຶ້ນກັບຮຸ່ນຕໍ່ໄປ ຢ່າງບໍ່ຈົບສິ້ນ. ສະນັ້ນ, ມາເບິ່ງນຳກັນວ່າ ຍ້ອນຫຍັງ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນສ້າງບາດແຜທາງໃຈໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈາກການປຽບທຽບລູກຂອງຕົນກັບເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນທີ່ເກັ່ງກວ່າພວກເຂົາ.

ຄຳເວົ້າປຽບທຽບຂອງພໍ່ແມ່ ສ້າງບາດແຜໃຫ້ເດັກນ້ອຍຄືແນວໃດ?

  1. ເດັກນ້ອຍເກີດຄວາມຄຽດ ແລະ ເກີດຄວາມກົດດັນ

ເມື່ອຖືກຄາດຫວັງຈາກຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດໄວເດັກຢ່າງເຕັມທີ່ດັ່ງທີ່ໄວອາຍຸຂອງເຂົາຄວນຈະເປັນ ຈຶ່ງກາຍເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ແບກພາລະເອົາໄວ້ຕະຫຼອດເວລາ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນ, ຄວາມຄຽດ, ວິຕົກກັງວົນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດໄວເດັກ.

  1. ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຢ້ານການເຂົ້າສັງຄົມ

ການປຽບທຽບຂອງພໍ່ແມ່ກັບເດັກຄົນອື່ນທີ່ເກັ່ງກວ່າ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ເຂົາມີຕໍ່ຕົນເອງນັບມື້ນັບໜ້ອຍລົງ ຈົນກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມນັບຖືຕໍ່ຕົນເອງຕ່ຳ, ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ, ຢ້ານທີ່ຈະເຮັດສິ່ງຕ່າງໆເພາະຢ້ານຈະລົ້ມເຫຼວ ແລະ ຈະຖືກພໍ່ແມ່ຕຳໜິອີກ. ຈົນໃນທີ່ສຸດ, ຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນທີ່ຢ້ານການເຂົ້າສັງຄົມ ຍ້ອນປະສົບການບາດແຜທາງໃຈໃນໄວເດັກນັ້ນເອງ.

  1. ຄວາມສາມາດໃນຕົວເດັກນ້ອຍຖືກປິດກັ້ນ

ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ມີຄວາມສາມາດ, ມີພອນສະຫວັນ, ມີຄວາມມັກ ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ເຊັ່ນ: ບາງຄົນມີຄວາມສາມາດໃນການຫຼິ້ນດົນຕີ, ບາງຄົນເກັ່ງເລກ, ບາງຄົນເກັ່ງພາສາ. ແຕ່ເມື່ອພໍ່ແມ່ຄາດຫວັງໃນຕົວເດັກນ້ອຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂອບທີ່ພໍ່ແມ່ກຳນົດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສັງເກດເບິ່ງຄວາມສາມາດພິເສດໃນຕົວຂອງພວກເຂົາເລີຍ ເຊັ່ນ: ເດັກບາງຄົນອາດບໍ່ເກັ່ງເລກ ແຕ່ຮຽນເກັ່ງພາສາ ແຕ່ພໍ່ແມ່ຄາດຫວັງໃຫ້ເຂົາຕ້ອງເກັ່ງເລກຕະຫຼອດ, ກົດດັນເຂົາໃຫ້ຮຽນເລກຕະຫຼອດ, ຍົກຕົວຢ່າງມາປຽບທຽບຕະຫຼອດ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດດ້ານທີ່ຖະໜັດຂອງເຂົາອອກມານຳໃຊ້ເລີຍ ທັ້ງໆທີ່ຄວາມຈິງເຂົາອາດປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນອະນາຄົດໄດ້ດ້ວຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາຂອງເຂົາກໍເປັນໄປໄດ້. ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຄວາມສາມາດທີ່ເຂົາມີ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ເຝິກຝົນ ຈຶ່ງຈາງຫາຍໄປຕາມການເວລາ.

  1. ເລີ່ມຕີຕົວອອກຫ່າງ, ຄວາມສຳພັນກັບຄອບຄົວຈືດຈາງ

ເມື່ອເດັກນ້ອຍ ຖືກພໍ່ແມ່ປຽບທຽບຕະຫຼອດ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ພະຍາຍາມຕີຕົວອອກຫ່າງຈາກຄອບຄົວ, ອາດເຮັດສິ່ງບໍ່ດີເພື່ອປະຊົດ, ຫັນໄປຕິດໝູ່ຫຼາຍກວ່າຄອບຄົວ, ເມື່ອມີບັນຫາຈະບໍ່ຍອມບອກໃຫ້ຄອບຄົວຮູ້ ເພາະຢ້ານຈະຖືກຕຳໜິ ຫຼື ປຽບທຽບອີກ. ຈົນໃນທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນພາຍໃນຄອບຄົວຈືດຈາງຫ່າງເຫີນ.

  1. ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໄປ ເປັນຄົນທີ່ມັກອິດສາຄົນອື່ນ

ຍ້ອນພວກເຂົາເຕີບໃຫຍ່ມາພ້ອມກັບການຖືກປຽບທຽບກັບຄົນທີ່ເກັ່ງກວ່າຕະຫຼອດຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່ ແລະ ອາດບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຄຳຍ້ອງຍໍຈາກພໍ່ແມ່ເລີຍ. ເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ເຂົາອາດກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບຄົນອື່ນທີ່ຜົນງານ ເພາະທຸກຄັ້ງທີ່ເຫັນຄົນອື່ນໄດ້ດີ ຫຼື ປະສົບຄວາມສຳເລັດກວ່າ ຈະຮູ້ສຶກເສຍໃຈຢູ່ເລິກໆ ເພາະຈິດໃຈຂອງເຂົາຮູ້ສຶກຂາດການຍອມຮັບນັ້ນເອງ. 

“ຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ ທີ່ຈະເອົາຕາເວັນ ກັບ ດວງເດືອນ ມາປຽບທຽບກັນ ທັງສອງຢ່າງມັນສ່ອງແສງສະຫວ່າງ ເມື່ອຮອດເວລາຂອງມັນ”.

ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນມີຮູບຮ່າງລັກສະນະ, ນິດໄສ, ຄວາມສາມາດ, ໄຫວພິບ ແຕກຕ່າງກັນ ເຮົາບໍ່ສາມາດຕັດສິນເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງວ່າເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ຈາກການໃຫ້ເຂົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາບໍ່ມີຄວາມຖະໜັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປຽບທຽບເດັກນ້ອຍສອງຄົນຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນວິທີການຈູງໃຈທີ່ດີທີ່ພາໃຫ້ເດັກເກີດການປ່ຽນແປງ.

ແລ້ວຖ້າພໍ່ແມ່ຢາກກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກເກີດຄວາມຮູ້ສຶກບຸກບືນຕັ້ງໃຈໂດຍບໍ່ຕ້ອງປຽບທຽບ ຈະມີວິທີແນວໃດ?

  1. ເປັນທີ່ປຶກສາທີ່ດີ ພ້ອມທີ່ຈະຮັບຟັງລູກ ໂດຍບໍ່ຟ້າວຕັດສິນພວກເຂົາ

ຄວາມອົບອຸ່ນໃນຄອບຄົວເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເປີດໃຈຮັບຟັງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ຮັບຟັງ, ເປັນທີ່ລະບາຍ, ເປັນພື້ນທີ່ປອດໄພສຳລັບພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຜູ້ປົກຄອງສາມາດເປີດໃຈຮັບຟັງພວກເຂົາໄດ້ທຸກເລື່ອງ ພວກເຂົາຈະເປີດໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍອມເລົ່າເຖິງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງພໍ່ແມ່ອອກມາໃຫ້ຟັງ.

  1. ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ສອນເທົ່າທີ່ຈຳເປັນ

ລອງເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ສະເໜີໄອເດຍ ຫຼື ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງໃນແບບຂອງພວກເຂົາເບິ່ງກ່ອນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍໆໃຫ້ຄຳແນະນຳເລັກໆນ້ອຍໆ ຫຼື ສະເໜີແນວທາງເພີ່ມເຕີມແກ່ພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ນຳໄປຄິດທົບທວນ ແລະ ນໍາໄປປັບໃຊ້ຕາມຮູບແບບຂອງເຂົາເອງ.

  1. ໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ

ບາງຄັ້ງ ພໍ່ແມ່ອາດເລືອກເສັ້ນທາງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ດ້ວຍການໃຫ້ເດັກຮຽນເພີ່ມວິຊາ ຫຼື ທັກສະເສີມຕ່າງໆ ຈົນຕາຕະລາງຮຽນຂອງເດັກອັດແໜ້ນທັງພາກຄ່ຳ ທັງເສົາ-ອາທິດ. ແຕ່ຖ້າຫາກຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຄົ້ນຫາຕົນເອງໄດ້ໄວຂຶ້ນ ການປ່ອຍໃຫ້ເດັກໄດ້ມີໂອກາດລອງຮຽນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຢາກຮຽນ ຫຼື ໄດ້ທົດລອງເຝິກແອບສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ ຈຶ່ງເປັນດັ່ງການທົດລອງແຕ່ຍັງນ້ອຍວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເລືອກນັ້ນ ກົງກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມັກແທ້ຈິງຫຼືບໍ່.

  1. ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ໃຫ້ຄຳຍ້ອງຍໍ ຕໍ່ໃຫ້ຈະເປັນພຽງຄວາມສຳເລັດນ້ອຍໆກໍຕາມ

ບາງຄັ້ງ ພໍ່ແມ່ອາດຍ້ອງຍໍລູກ ສະເພາະເວລາທີ່ພວກເຂົາເຮັດສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍຂອງພໍ່ແມ່ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຕໍ່ໃຫ້ລູກບໍ່ສາມາດເຮັດປະສົບຄວາມສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ພໍ່ແມ່ກໍຄວນຍ້ອງຍໍເຂົາເຊັ່ນກັນ ຕົວຢ່າງ: ຄາດຫວັງໃຫ້ເຂົາເສັງຜ່ານທຸກວິຊາ ແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາເສັງບໍ່ຜ່ານ 1 ວິຊາ, ແທນທີ່ຈະຕຳໜິຫຼືປຽບທຽບ ພໍ່ແມ່ຄວນໃຫ້ກຳລັງໃຈເຂົາ ແລະ ຍ້ອງຍໍເຂົາໃນວິຊາທີ່ເຂົາໄດ້ຄະແນນສູງ.

ແລ້ວຖ້າຖືກພໍ່ແມ່ປຽບທຽບກັບຄົນທີ່ເກັ່ງກວ່າຕະຫຼອດ ຈະມີວິທີບອກພໍ່ແມ່ ຄືແນວໃດ?

ອາດເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເອົາບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ອ່ານ ຫຼື ອ່ານສູ່ພໍ່ແມ່ຟັງ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາໃນເວລາທີ່ຖືກປຽບທຽບ ແລະ ມັນສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ເຮົາຄືແນວໃດ. ນອກນັ້ນ, ອາດຕ້ອງເປີດໃຈລົມກັບພໍ່ແມ່ຢ່າງອ່ອນໂຍນວ່າເຮົາຮູ້ສຶກເສຍໃຈແນວໃດໃນທຸກຄັ້ງທີ່ຖືກປຽບທຽບ. ພໍ່ແມ່ອາດຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນວ່າ ການປຽບທຽບໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈ ຫຼື ເປັນຍ້ອນລຶ້ງເວົ້າຈົນຕິດເປັນນິດໄສໄປແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ຍອມບອກຄວາມຈິງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຮູ້ ພໍ່ແມ່ກໍຈະເວົ້າແບບນັ້ນຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ, ລອງບອກຄວາມຈິງກັບພໍ່ແມ່ວ່າເຮົາຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈຫຼາຍກວ່າປຽບທຽບ ດັ່ງປະໂຫຍກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: “ລູກຮູ້ວ່າລູກຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ ແຕ່ໃນເວລານີ້ ພໍ່ກັບແມ່ຊ່ວຍໃຫ້ກຳລັງໃຈລູກແດ່ໄດ້ບໍ່ ເພາະທຸກຄັ້ງທີ່ພໍ່ແມ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ມັນເຮັດໃຫ້ລູກມີແຮງຈູງໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຸກ”

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງ:

https://tinyurl.com/eb2xmaa8

https://tinyurl.com/43yphzb3

https://tinyurl.com/5dh4744p

ຕິດຕາມຂ່າວທັງໝົດຈາກ LaoX: https://laox.la/all-posts/