Zenjix Soratama 72 ເລນສຸດແປກທີ່ໃຫ້ຮູບແບບ eyeball effect


ເລນ Zenjix Soratama 72 ເປັນເລນທີ່ໃຫ້ effect ຮູບສຸດແຫວກແນວແບບ eyeball effect  ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮູບຂອງເຮົາງົດງາມໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ສາມາດນຳເອົາໄປຕິດກັບເລນຫຍັງກໍໄດ້ທີ່ມີ Filter 72 mm ຫຼື ຈະໃຊ້ Stepdown / up ring ໃຫ້ໜ້າເລນພໍດີກັບ Filter 72 mm ກໍໄດ້.

ລາຄາຂອງເລນ Zenjix Soratama 72 ນີ້ຈະຢູ່ທີ່ປະມານ $95.

ທີ່ມາ: https://www.beartai.com/news/photo-news/502754