ພືດຊະນິດໃໝ່ຂອງໂລກ “ໄມ້ໝາກເກຶອລາວ” ຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ


ໄມ້ໝາກເກຶອລາວ ຫຼື ຊື່ພາສາອັງກິດ Diospyros ສາຍພັນ D. laoensis ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກະດິງ.

ພືດດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນພືດສະເພາະທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ຈຶ່ງຖືກຈັດເຂົ້າໄວ້ໃນບັນຊີພືດທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນຈາກການຄຸກຄາມ ຂອງ IUCN ຫຼື ອົງການສະຫະພາບລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອອະນຸລັກທຳມະຊາດ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ:

https://www.mapress.com/j/pt/article/view/phytotaxa.477.1.7?fbclid=IwAR37Xa5cEw60KDAemAL051LG_NJH-oSEM5_IRVmNUZsegRgvPI7Gz8DYT08

file:///C:/Users/LITD-SSD/Downloads/40802-45105-1-PB.pdf

https://www.facebook.com/100001335880280/posts/3516441075077054/?d=n