10 ຂໍ້ສິດທິພື້ນຖານຂອງມະນຸດ


10 ຂໍ້ສິດທິພື້ນຖານຂອງມະນຸດ

ການປະກາດສິດທິຂອງມະນຸດນັ້ນບໍ່ແມ່ນການປະກາດຄັ້ງດຽວແລ້ວເປັນຜົນ, ແຕ່ມັນໄດ້ຜ່ານການເຫັນດີ ເພື່ອທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນຕໍ່ທຸກປະເທດທົ່ວໂລກ. ເຊິ່ງເມື່ອປີ 1948, ໄດ້ມີການຢືນຢັນສິດທິມະນຸດພື້ນຖານທີ່ມີຜົນທົ່ວໂລກ ກ່າວວ່າສິດທິມະນຸດບໍ່ຄວນຂຶ້ນກັບສີຜິວ, ເພດ, ຊົນຊັ້ນ, ຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດ, ຄວາມສາມາດ, ສາສະໜາ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ລະບຸຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນ. ເຊິ່ງສິດທິມະນຸດນີ້ແມ່ນຈະເປັນສິດທິຕິດຕົວ ຕັ້ງແຕ່ບຸກຄົນນັ້ນໄດ້ເກີດມາ.

ໃນໂລກປັດຈຸບັນທີ່ທຸກຢ່າງເລີ່ມເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຍອມຮັບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງສິດທິພື້ນຖານຂອງມະນຸດທັງ 10 ຂໍ້ ມີຄື:

  1. ສິດໃນການມີຊີວິດ

ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດ ລວມໄປເຖິງລັດຖະບານສາມາດສັງຫານເຮົາໄດ້. ເນື່ອງຈາກວ່າລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ພວກເຂົາຈຶ່ງຕ້ອງສ້າງກົດໝາຍຂຶ້ນມາ ເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດຂອງຄົນ ເມື່ອເວລາຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ສິດທິໃນການມີຊີວິດນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກນຳໄປຢູ່ໃນບົດສົນທະນາທີ່ກ່ຽວກັບສົງຄາມ, ຄວາມຮຸນແຮງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ການປ້ອງກັນຕົນເອງ.

  1. ສິດທິທີ່ໄດ້ຮັບອິດສະຫຼະພາບຈາກການຂົ່ມເຫັງ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ອະມະນຸດ

ສິດທິດັ່ງກ່າວໝາຍເຖິງການເປັນອິດສະຫຼະອອກຈາກສິ່ງໃດໜຶ່ງ. ເຊິ່ງໄດ້ມີການບັນຍັດໄວ້ວ່າ ບໍ່ຄວນມີໃຜ “ຖືກທໍລະມານ, ຖືກຂົ່ມເຫັງ, ຖືກປະຕິບັດທີ່ອະມະນຸດ ຫຼື ການຖືກລົດຄຸນຄ່າ” ສິດທິນີ້ສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວ ຫຼື ການທົດລອງທາງວິທະຍາສາດວ່າ ມະນຸດບໍ່ສາມາດເປັນຕົວທົດລອງໄດ້ຖ້າບໍ່ມີຄວາມຍິນຍອມ. ພ້ອມທັງຕ້ອງໄດ້ປົກປ້ອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຖືກປະຕິບັດທີ່ລົດຄຸນຄ່າລົງ.

  1. ສິດທິທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເທົ່າທຽມ ມາກ່ອນກົດໝາຍ

ສິດທິໃນການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງເທົ່າທຽມ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າແຕ່ລະບຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ. ການປະຕິບັດຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມໂດຍອ້າງກົດໝາຍອັນກ່ຽວເຖິງ ສີຜິວ ຫຼື ເພດ ແມ່ນຝ່າຝືນສິດທິເທົ່າທຽມຂອງມະນຸດ.

  1. ສິດທິສ່ວນຕົວ

ສິດທິສ່ວນຕົວໄດ້ປົກປ້ອງປະຊາຊົນຈາກລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການທີ່ຮຸກຮານ ແລະ ກວດກາ. ເຊິ່ງແມ່ນອິດສະຫຼະຈາກການແຊກແຊງໂດຍຕາມໃຈ ຕໍ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ເຮືອນ. ສິດທີດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າໃນບົດສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເທັກໂນໂລຢີ, ອຳນາດການສືບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັບທີ່ຕ້ອງເຈລະຈາກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງອົງການເຊັ່ນ: Facebook ແລະ Google.

  1. ສິດທິໃນການຫຼົບໄພ

ສິດທິໃນການຫຼົບໄພແມ່ນເປັນທີ່ນຳໃຊ້ກັນຕັ້ງແຕ່ສະໄໝກ່ອນ ເຊິ່ງຈະມີສາສະໜາເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ. ໂບດໄດ້ຮັບສິດທິປົກປ້ອງທຸກຄົນ ລວມໄປເຖິງຄາຕະກອນ ເຊິ່ງແມ່ນຊ່ອງທາງທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ຫຼົບໄພ. ທຸກມື້ນີ້, ສິດທິໃນການຫຼົບໄພແມ່ນປົກປ້ອງຄົນທີ່ກຳລັງໜີອອກຈາກປະເທດບ້ານເກີດຕົນເອງເນື່ອງຈາກການຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ.

  1. ສິດທິໃນການແຕ່ງງານ ແລະ ມີຄອບຄົວ

ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸພ້ອມໃນການແຕ່ງງານສາມາດມີສິດດັ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງສີຜິວ, ເຊື້ອຊາດ ຫຼື ສາສະໜາ. ພວກເຂົາສາມາດແຕ່ງງານ ແລະ ມີຄອບຄົວໄດ້. ທັງສອງຈະຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມພ້ອມຍອມຮັບໂດຍບໍ່ມີການບັງຄັບກັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດແຕ່ງງານກັບຄົນທີ່ບໍ່ຍິນຍອມໄດ້. ສິດທິໃນການແຕ່ງງານນັ້ນບໍ່ແມ່ນສິດທິເຕັມຮູບແບບ, ມັນຕ້ອງໄດ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງບາງປະເທດທີ່ກຳນົດເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການແຕ່ງງານກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງ.

  1. ສິດທີໃນການຄິດໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ, ສາສະໜາ, ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການສະແດງອອກ

ທຸກຄົນມີສິດໃນການອອກຄຳເຫັນ, ເລືອກສາສະໜາ ແລະ ປ່ຽນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຍັງມີສິດໃນການຊອກຫາ ແລະ ຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານຊ່ອງທາງສື່ທຸກຮູບແບບໄດ້. ໃນຫຼາຍປະເທດ, ສິດທິໃນການສະແດງອອກ ຫຼື ສິດທິໃນການປາກເວົ້າ ນັບວ່າເປັນສິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະມັນປົກປ້ອງພວກເຂົາໄດ້.

  1. ສິດທິໃນວຽກງານ

ສິດທີ່ກວມລວມຄວາມກັງວົນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານ, ທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະເຮັດວຽກ ແຕ່ພວກເຂົາກໍຕ້ອງມີສິດປ້ອງກັນ “ເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອຳນວຍ” ແລະ ປ້ອງກັນພວກເຂົາຈາກການຖືກໄລ່ອອກ. ທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າແຮງເທົ່າກັນເມື່ອເຮັດວຽກດຽວກັນ ໂດຍບໍ່ອີງໃສ່ເພດ ຫຼື ສີຜິວ.

  1. ສິດທິໃນການສຶກສາ

ສິດທິໃນການສຶກສາແມ່ນບູລິມະສິດທຳອິດຂອງໂລກ. ອົງການ UDHR ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສຶກສາຈະຕ້ອງບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆຕະຫຼອດການຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ. ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນທາງດ້ານການເຕັກນິກ ແລະ ການສຶກສາສາມັນ ຄວນຈະເຂົ້າເຖິງໄດ້. ແຕ່ວ່າ ຜູ້ຍິງທົ່ວໂລກຍັງຕ້ອງພົບກັບບັນຫາການປິດກັ້ນທາງການສຶກສາ.

  1. ສິດທິໃນການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ການໃຫ້ບໍລິການແກ່ສັງຄົມ ແມ່ນເພື່ອຢືນຢັນວ່າທຸກຄົນມີມາດຕະຖານການໃຊ້ຊີວິດທີ່ເທົ່າກັນ. ການມີຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນໃນຄົວເຮືອນນັບຕັ້ງແຕ່ ເສື້ອຜ້າ, ເຮືອນ, ອາຫານ, ນ້ຳ, ການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

ທີ່ມາ: https://cutt.ly/aYxsTPK

ຕິດຕາມຂ່າວທັງໝົດຈາກ LaoX: https://laox.la/all-posts/