ບຸນປີໃໝ່ນອກຈາກມີຢູ່ລາວແລ້ວ ຍັງມີຢູ່ປະເທດໃດແດ່? ແລະ ມີຄວາມເປັນມາແນວໃດ? ຫາຄໍາຕອບທີ່ທ່ານສົງໄສໄດ້ແລ້ວທີ່ “Lao X ບອກຕໍ່”