ຖ້າເຮົາເມື່ອຍ ເຮົາກະພຽງແຕ່ນອນ
ແລ້ວເປັນຫຍັງເມື່ອນອນ ຄົນເຮົາຈຶ່ງເຫັນຄວາມຝັນ?
ມາຫາຄໍາຕອບທີ່ທ່ານສົງໄສໄດ້ແລ້ວທີ່ “Lao X ບອກຕໍ່”