ລາວເອັກ

Lao X ເປັນສຳນັກຂ່າວອອນລາຍ ທີ່ເນັ້ນນຳສະເຫນີຂ່າວສານ, ສາລະ ແລະບັນເທີງ ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ສັງຄົມ ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການນຳສະເຫນີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເນັ້ນຫນັກທີ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ, ຊັດເຈນ, ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງສັນ ແລະເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມແລະປະເທດຊາດ.