Lao X Files EP04: ເຫດການອຸປະທານຫມູ່ (mass hysteria)

Lao X Files
Lao X Files
Lao X Files EP04: ເຫດການອຸປະທານຫມູ່ (mass hysteria)
/

Lao X File EP04 ໄປພົບກັບເຫດການອຸປະທານຫມູ່ (mass hysteria) ການເກີດອຸປະທານຫມູ່ ມັກມີແນວຄຶດແບບດຽວກັນ, ມີອາການສະແດງອອກຄ້າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ ຊັກ, ເມື່ອຍ, ຫອບແບບດຽວກັນ ສາມາດຕິດຕໍ່ແລະຖ່າຍທອດກັນ ຫລືເປັນລົມໄປນຳກັນກໍມີ. ເມື່ອນຳຄົນທີ່ເປັນອຸປະທານຫມູ່ມາກວດຮ່າງກາຍທາງການແພດ ມັກຈະພົບວ່າບໍ່ມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິໃນຮ່າງກາຍ ເພາະເປັນອາການທາງຈິດໃຈ ທີ່ຄຶດໄປເອງວ່າເຮົາເປັນແບບນັ້ນ.

ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນໄປຕິດຕາມຮັບຟັງໄດ້ໃນ Lao X File EP04: ອຸປະທານຫມູ່ (mass hysteria)

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ Lao X Files Podcast ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆດັ່ງນີ້: