Lao X Files EP03: ມະນຸດກິນຄົນ Celebrity

Lao X Files
Lao X Files
Lao X Files EP03: ມະນຸດກິນຄົນ Celebrity
/

Lao X File EP03 ໄປພົບກັບມະນຸດກິນຄົນ ທີ່ເລື່ອງລາວບໍ່ທຳມະດາ ເພາະຄາດຕະກອນລາຍນີ້ມີຄວາມຄຶດຢາກຊີມຊີ້ນຄົນແຕ່ຍັງນ້ອຍ ແລະນອກຈາກເປັນມະນຸດກິນຄົນແລ້ວ ຍັງກາຍມາເປັນຄົນດັງໃນສັງຄົມ ເລື່ອງລາວເປັນມາແນວໃດ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າ ມະນຸດກິນຄົນເຊເລັບ ໄປຕິດຕາມຟັງກັນໄດ້ໃນໃນ Lao X File EP03: ມະນຸດກິນຄົນ

ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນໄປຕິດຕາມຮັບຟັງໄດ້ໃນ Lao X File EP03: ມະນຸດກິນຄົນ Celebrity

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ Lao X Files Podcast ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆດັ່ງນີ້: