ວັນກຳມະກອນ ມີຈຸດກຳເນີດມາຈາກໃສ ແລະ ເປັນຫຍັງທົ່ວໂລກຈຶ່ງກຳນົດໃຫ້ເປັນວັນພັກ? Lao X ບອກຕໍ່ ມີຄຳຕອບມາໃຫ້ທ່ານ.