Podcast ຫຍັງເກາະ? | “ສິ່ງທີ່ບອກຈະມີຄ່າເມື່ອມີຄົນມາຮັບຟັງ” | EP.01

Podcast ຫຍັງເກາະ?
Podcast ຫຍັງເກາະ?
Podcast ຫຍັງເກາະ? | "ສິ່ງທີ່ບອກຈະມີຄ່າເມື່ອມີຄົນມາຮັບຟັງ" | EP.01
/

ຈະດີກວ່າບໍ ຫາກທຸກໆຄວາມຮູ້ສຶກ ຄວາມໃນໃຈ ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ຖ່ວງທັນຂະນະທີ່ເຮົາຍັງມີ ”ລົມຫາຍໃຈ”