”ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ທາງຄຳເວົ້າ” | Podcast ຫຍັງເກາະ? | EP.02

Podcast ຫຍັງເກາະ?
Podcast ຫຍັງເກາະ?
''ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ທາງຄຳເວົ້າ'' | Podcast ຫຍັງເກາະ? | EP.02
/

ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຢ່າລືມຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງການເວົ້າ, ການໂພສ, ຄອມເມັ້ນ ເພື່ອເວັ້ນໄລຍະເວລາ ໃຫ້ເຮົາພິຈາລະນາດີໆກ່ອນກ່າວມັນອອກມາ ຫຼື ຂຽນເປັນໂຕອັກສອນ ສະທ້ອນຕົວຕົນຂອງເຮົາ.