!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=1306>Podcast: ປ້າສອນລົ່ມ - Podcast

ປ້າສອນລົ່ມ Podcast

ເປັນລາຍການຂອງປ້າຜູ້ມັກຝອຍມັກເວົ້າເລື່ອງໄທບ້ານໄທເມືອງ ນິນທາຊາວບ້ານ ບາງເທື່ອກໍເລົ່າປະສົບການມ່ວນໆ ລວມທັງບົດຮຽນຊີວິດທີ່ໄດ້ພົບພໍ້ ບາງເທື່ອໄປຊອກລົມກັບຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ແລ້ວເອົາມາເລົ່າ