ໂສດຕອນອາຍຸ 30 ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ


ການທີ່ເປັນໂສດໃນອາຍຸ 30 ປີ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ຫຼື ການທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານໃນຕອນອາຍຸ 30 ປີ ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງການເປັນໂສດກໍຍັງມີອີກຫຼາຍຄົນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຍັງມີໝູ່ບາງຄົນທີ່ໂສດໄປພ້ອມໆກັນ. ໃນການໂສດນັ້ນ ຕ່າງກໍມີທັງຂໍ້ດີຫຼາຍໆຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານສຸຂະພາບ, ດ້ານການຮ່ຳຮຽນ ຫຼື ທາງດ້ານວຽກງານ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຍັງມີຄວາມເປັນອິດສະຫຼະໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຈະເຮັດ.

Marcia Inhorn ເປັນນັກວິຊາການດ້ານມະນຸດວິທະຍາຈາກ Yale University ໄດ້ອະທິບາຍວ່າໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານີ້ ມີການນິຍົມເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜຶ່ງກັບຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໆ ໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກເປັນເທຣນທີ່ມີຊື່ວ່າ: Waithood ຫຼື ພາວະການບໍ່ຟ້າວແຕ່ງງານ ແລະ ບໍ່ຟ້າວຜູກມັດໂຕເອງແບບຄົນໃນສະໄໝກ່ອນ.

Waithood ເກີດຂຶ້ນໃນຫຼາຍໆປັດໄຈ ມີປັດໄຈທີ່ສຳຄັນຄືປັດໄຈທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ຟ້າວທີ່ຈະມີການຜູກມັດໂຕເອງ ຫຼື ການທີ່ຈົດໃບຢັ້ງຢືນເປັນຜົວເມຍ.

ພ້ອມກັນນີ້ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 30 ປີ ຫຼາຍຄົນກໍຍັງເຊື່ອວ່າການແຕ່ງງານນັ້ນ ອາດຈະມີພາລະຕ່າງໆທີ່ຈະແບກຮັບ ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານການເງິນທີ່ຈະມີການໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ຍັງມີປັດໄຈອື່ນໆເປັນຕົ້ນເລື່ອງຂອງການນິຍົມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ປ່ຽນໄປຈາກສະໄໝກ່ອນ. ນອກຈາກນີ້ ການທີ່ເປັນໂສດໃນອາຍຸທີ່ຫຼາຍນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ແປວ່າຈະເປັນເລື່ອງເສຍຫາຍປະການໃດ ແຕ່ເປັນຂໍ້ດີທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຢູ່ກັບໂຕເອງໄດ້ ແລະ ມີທີ່ເພິ່ງທາງໃຈໃນຫຼາຍໆຮູບແບບ ກໍສາມາດຊ່ວຍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໃນເທຣນ Waithood ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກວ່າ ການທີ່ມີຄົນຮັກໃນຕອນທີ່ເຮົາອາຍຸຫຼາຍ ມັນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຜິດ ຫຼື ແປກ ທີ່ຄົນເຮົາຈະແຕ່ງງານ ຫຼື ບໍ່ແຕ່ງງານໃນອາຍຸ 30 ປີ ເຊິ່ງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈຂອງໃຜແຕ່ລະຄົນ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ:

Being 30 and single isn’t bad luck, it’s a global marriage problem — Quartz (qz.com)

(2) Facebook

Self-partnered: the sudden, surprising rise of the single positivity movement | Life and style | The Guardian