ວິທີຮັບມືການຖືກ Bully ໃນສັງຄົມ..!!!


ປັດຈຸບັນເຮົາອາດຈະໄດຍິນຄຳວ່າ Bully ຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກທຸກມື້ນີ້ຜູ້ຄົນສື່ສານກັນຜ່ານໂລກ Cyber ກັນຫຼາຍຈົນຄຶດວ່າເປັນພຽງແຕ່ການ Bully ໃນໂລກ Cyber ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ການ Bully ເກິດຂື້ນໄດ້ທຸກທີ່ໃນຊີວິດປະຈຳວັນບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນສະຖານທີ່ການສຶກສາ ຫຼື ທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ເກິດຂື້ນມາດົນແລ້ວ ເຊິ່ງຖ້າເວົ້າຄຳບ້ານໆແບບພາສາລາວເຮົາກໍແມ່ນການ ລັງແກ/ເຍີ້ຍກັນ ໂດຍເອົາຂໍ້ດ້ອຍຂອງຄົນໆນຶ່ງຂຶ້ນມາເຍີ້ຍກັນນັ້ນເອງ.

  • ການ Bully ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ໃນໂລກ Cyber ແຕ່ເກິດຂື້ນໄດ້ທຸກທີ່ໃນໂລກຄວາມເປັນຈິງບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນສະຖານທີ່ການສຶກສາ ຫຼື ບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ເກິດຂື້ນມາໄດ້ດົນແລ້ວ.
  • ການຮັບມືກັບການ Bully ຢ່າງມີສະຕິ ຕອບໂຕ້ ຊີ້ແຈງໃຫ້ຖືກຈັງຫວະ ບໍ່ຄຶດແຄ້ນ ຄຽດ ຫຼື ວິຕົກກັງວົນເກິນໄປ ລວມເຖິງເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດໃນສັງຄົມສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ ປິດຮັບເລື່ອງລາວທາງ Social ຫາກຫາທາງອອກບໍ່ໄດ້ຄວນພົບທ່ານໝໍເພື່ອຮັກສາຢ່າງເໝາະສົມ.

ການ Bully ຄືອີຫຍັງ ?

ການ Bully ຄືພຶດຕິກຳທີ່ຮຸນແຮງ ລັງແກຜູ້ອື່ນທັ້ງທາງວາາຈາ ແລະ ຮ່າງກາຍ ຫາກເກິດໃນຊີວິດຈິງມັກເປັນການເຍີ້ຍຮູບຮ່າງໜ້າຕາ ສະຖານະທາງສັງຄົມ ລວມເຖິງການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ. ໃນໂລກ online ສ່ວນໃຫຍ່ເກິດຈາກການປະຈານກັນທາງ  socialmedia ເຊິ່ງຫຼາຍເທື່ອການ bully ກໍສ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາກຫຼາຍຈົນອາດເກິດເປັນບາດແຜທາງໃຈຝັງເລິກຈົນຍາກທີ່ຈະຮັກສາ ຫຼືອາດລຸກລາມໄປຈົນເກິດການປະທະ ແລະ ສ້າງບາດແຜທາງກາຍໄດ້ດັ່ງນີ້.

  • ການ bully ທາງຮ່າງກາຍ ເປັນການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍອີກຝ່າຍໃຫ້ເກິດການບາດເຈັບມີບາດແຜ ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກພາຍນອກບາງກໍລະນີອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ຈິດໃຈອີກດ້ວຍ.
  • ການ bully ທາງວາຈາ ເຖິງບໍ່ມີບາດແຜທາງກາຍໃຫ້ເຫັນແຕ່ການເວົ້າສຽດສີ ເຍີ້ຍ ໃສ່ຮ້າຍ ການປະຈານດ້ວຍຄຳເວົ້າໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຍິນ ນອກຈາກຈະສ້າງຄວາມອັບອາຍວິຕົກກັງວົນ ອາດສ້າງຄວາມຄຽດ ເກັບກົດ ສົ່ງຜົນເຖິງຂັ້ນເປັນໂຣກຊືມເສົ້າ ຫຼື ຢ້ານສັງຄົມ. ຖືເປັນບາດແຜທາງຈິດໃຈທີ່ເຈັບປວດບໍ່ແມ່ນຫນ້ອຍ.
  • ການ bully ທາງສັງຄົມ ເປັນການສ້າງກະແສສັງຄົມອ້ອມຂ້າງໃຫ້ລຸມມາໃສ່ເຫຍື່ອຂອງການຖືກ bully ຄ້າຍຄືການຢືມມືຄົນອ້ອມຂ້າງໃຫ້ຮ່ວມກັນທຳຮ້າຍບຸກຄົນພຽງຄົນດຽວເຊັ່ນ: ການປ່ອຍ Clip ຂອງເຫຍື່ອ ຫຼື ການສ້າງຂ່າວລືຈົນຜູ້ເສບຫຼົງເຊື່ອ ແລະ ພ້ອມຈະແຊຣ໌ຂ່າວໃຫ້ອອກເປັນວົງກວ້າງຂຶ້ນ.

ວິທີຮັບມືການ Bully.

ຫຼາຍເທື່ອທີ່ການ Bully ເກິດຂື້ນພຽງເພາະຄວາມຄຶດຕື້ນ ຄຶດວ່າເຮັດເປັນເລື່ອງຕະຫລົກເຮຮາກັນຊື່ໆ, ເຮັດຍ້ອນຄວາມໂມໂຫຊົ່ວຄາວ ຫຼື ເປັນພຽງການຕັດສິນໃຈຊົ່ວຂະນະແຕ່ຜົນທີ່ຕາມມາອາດຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນຍາວນານສຳຫຼັບຜູ້ຖືກກະທຳ ດັ່ງນັ້ນການຮູ້ຈັກຮັບມືກັບການ Bully ອາດຊ່ວຍຫຼີກຫຼ່ຽງບາດແຜທັງທາງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມດັ່ງນີ້:

  • ການຕອບໂຕ້ຢ່າງສຸພາບ

ດ້ວຍຄຳເວົ້າ ແລະ ການສະແດງອອກວ່າບໍ່ໄດ້ຮູ້ສືກມ່ວນ ຫຼື ບໍ່ມັກການກະທຳລວມເຖິງວາຈາຕ່າງໆທີ່ຖືກເວົ້າເຖິງດ້ວຍຄຳເວົ້າ ແລະ ທ່າທີສຸພາບ ບໍ່ຂື້ນສຽງ ຫຼື ໃຊ້ຄຳຫຍາບຄາຍ ລວມເຖິງຊີ້ແຈງຢ່າງຊັດເຈນຫາກເລື່ອງທີ່ຖືກກ່າວຫານັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ.

  • ປ່ຽນສິ່ງແວດລ້ອມ

ຫານການ Bully ນັ້ນທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈຈົນຍາກທີ່ຈະຍອມຮັບ ການປ່ຽນບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼື ກຸ່ມໝູ່ເພື່ອນກໍອາດຊ່ວຍຟື້ນຟູພາວະເຈັບຊ້ຳຈາກການຖືກ Bully ໄດ້ໄວຂື້ນ.

  • ການປຶກສານັກຈິດຕະວິທະຍາ ຫຼື ຈິດຕະແພດ

ຫຼາຍເທື່ອທີ່ການ Bully ລ້ຳເສັ້ນຂອງເຫຍື່ອຫຼາຍເກິນໄປຈົນກັດກິນຈິດໃຈສ້າງບາດແຜຈົນຜູ້ຖືກການກະທຳບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນສັງຄົມຕໍ່ໄປ ບາງກໍລະນີອາດກາຍເປັນຄວາມຄຽດສະສົມ ຈົນເອົາອອກຈາກສັງຄົມໄປຈົນເຖິງຂັ້ນເກັບກົດກາຍເປັນໂຣກຊືມເສົ້າ ແລະ ຈົບລົງດ້ວຍການຂ້າໂຕຕາຍ ດັ່ງນັ້ນທາງອອກທີ່ດີຄືການເຂົ້າພົບຜູ້ຊ່ຽວຊານບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກຈິດຕະວິທະຍາ ຫຼື ຈິດຕະແພດ ເພື່ອປຶກສາເຮັດການຮັກສາຢ່າງຖືກວິທີ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ.

ເຮົາຕ່າງເກິດມາ ແລະ ມີຊີວິດໃນຊ່ວງເຕັກໂນໂລຊີຈະເລີນກ້າວໜ້າການ bully ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເກິດຂຶ້ນດ້ວຍການປະເຊີນໜ້າເທົ່ານັ້ນ ມື້ໜື່ງເຮົາອາດຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການ Bully ທາງ social ຈາກຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກກັນເລີຍ ຫຼື ອາດຕົກເປັນເຫຍື່ອຮ່ວມການກະທຳການ bully ຄົນອື່ນ ຫລືອາດເປັນຜູ້ເລິ່ມ bully ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ.

ດັ່ງນັ້ນບໍ່ວ່າການກະທຳໃດໆທີ່ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນຮູ້ສຶກດ້ອຍຄ່າ ອັບອາຍ ເສື່ອມເສຍ ລອງຖອຍອອກມາຈັກກ້າວ ຫັນໃຈເຂົ້າອອກຫຼາຍໆຄັ້ງ ກ່ອນລົງມືກົດ like, ກົດ share ຫຼື ຂຽນເວົ້າຫຍັງອອກມາ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອເກິດຂື້ນແລ້ວເຖິງເຮົາຈະລົບອອກຈັກເທື່ອກໍຍັງຝັງໃນຈິດໃຈຂອງຜູ້ຖືກກະທຳຢູ່ສະເໝີ.

ກົງກັນຂ້າມ ຫາກຕ້ອງປະເຊີນບັນຫາໃນຖານະເຫຍື່ອຂອງການ bully ຄວນຕັ້ງຮັບຢ່າງມີສະຕິ ເຮັດໂຕມິດງຽບ ເສີຍໆ ຫລືອາດຕອບໂຕ້ ຊີ້ແຈງໃຫ້ຖືກຈັງຫວະ ບໍ່ຄຶດຄຽດແຄ້ນ ຫຼື ວິຕົກກັງວົນເກິນໄປ ລວມເຖິງເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດໃນສັງຄົມສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ ເໝາະສົມກັບຕົນເອງ ປິດຮັບເລື່ອງລາວທາງ social  ແລະ ຂໍ້ສຳຄັນຫາກຫາທາງອອກບໍ່ໄດ້ຄວນຮີບເຂົ້າພົບຈິດຕະແພດເພື່ອຮັບການຮັກສາຢ່າງເໝາະສົມ.

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສວຍຄວາມງາມ