ນັກສຶກສາເກີດແນວຄວາມຄິດຜະລິດພາຊະນະບັນຈຸທີ່ເຮັດຈາກເປືອກແລະ ແກ່ນຖົ່ວລຽນ


ນັກສຶກສາປະເທດສິງກະໂປເກີດແນວຄວາມຄິດຜະລິດພາຊະນະບັນຈຸຖົ່ວລຽນ ຈາກເປືອກຖົ່ວລຽນ ແລະ ແກ່ນຖົ່ວລຽນ 100% ເພື່ອລົດຂີ້ເຫຍື້ອພາຊະນະບັນຈຸພລາສຕິກ-ໂຟມ.

ນັກສຶກສາຈາກ National University of Singapore ປ່ຽນຂີ້ເຫຍື້ອຈາກເປືອກ ແລະ ເມັດຖົ່ວລຽນເປັນພາຊະນະບັນຈຸ ເພື່ອທົດແທນວັດສະດຸພລາສຕິກ ຫຼື ໂຟມ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “For Durian, by Durian.

Sea Li Ping ສຶກສາທີ່ School of Design and Environment ຕ້ອງການທີ່ຈະປ່ຽນຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຖົ່ວລຽນເປັນວັດສະດຸທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຶ່ງມີແນວຄິດເປັນພາຊະນະບັນຈຸນີ້ຂຶ້ນມາ.

ພາຊະນະບັນຈຸນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ລົດຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຖົ່ວລຽນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍລົດຂີ້ເຫຍື້ອຈາກພາຊະນະບັນຈຸຈາກພລາສຕິກ-ໂຟມ ຫຼື ເຈ້ຍທີ່ຫໍ່ຫຸ້ມມັນອີກດ້ວຍ.

ທີ່ມາ: https://www.facebook.com/environman.th/posts/3216334931828265

https://globalgradshow.com/?project=for-durian-by-durian&fbclid=IwAR0_l6dXsp1Zo8n69yYZG5lqyEDJd3iR3CyMevh6jsp4SFeSun4m1SzrB00